CONDICIONS GENERALS DE VENDA HOSTELERIA

 I. Condicions generals de venda

1.1 Les presents condicions generals de contractació, juntament amb les condicions particulars que puguin establir-se, regularan expressament les relacions sorgides entre la nostra empresa que utilitzin el portal d'Internet així com amb els tercers que contractin els productes oferts a través del mateix.

1.2 Les presents Condicions Generals han estat elaborades de conformitat amb el que estableix la Llei 7/1998 sobre condicions generals de la contractació.

 1.3 Per la utilització del Portal vostè adquireix la condició d'Usuari.

 1.4 L'empresa podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar les presents Condicions Generals.

II. Productes oferts. Sistema de compra


2.1 Els productes oferts en el Portal, juntament amb les seves característiques i preus apareixeran en pantalla.

2.2. Per a l'adquisició dels productes oferts en el Portal sol·licitarà als Usuaris que procedeixin a registrar-se. El Nom d'Usuari i la Contrasenya tenen caràcter personal i intransferible.

2.3 Un cop registrat l'usuari, i per procedir a la compra de productes, haurà d'afegir el producte que desitja en la cistella de compra.

 2.4 Una vegada efectuada la compra i en el termini més breu possible, sempre abans que transcorrin trenta (30) dies des de l'execució de la compra, el Departament d'Atenció al Client de l'empresa remetrà a l'Usuari comprador al correu electrònic assenyalat en l' formulari la corresponent factura.

III. Forma de pagament, lliurament i desistiment de les comandes

3.1 El pagament del preu dels béns comprats i de les despeses d'enviament, els quals apareixeran en pantalla, es podrà realitzar mitjançant transferència bancària.

3.2 L'empresa s'obliga a lliurar els béns comprats per l'usuari, al domicili del comprador assenyalat a aquest efecte en el formulari de comanda (no es lliuraran productes en apartats de correus, ni locutoris), durant els 2 dies feiners següents a la seva confirmació de la data de formulació de la comanda.

IV. Política de protecció de dades de caràcter personal

4.1 Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

4.2 L'usuari accepta expressament la inclusió de les dades obtingudes durant la navegació pel portal.

4.3 L'Usuari podrà exercitar, respecte de les dades obtingudes en la forma prevista en l'apartat anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999. En particular els drets d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si resultés pertinent, així com el de revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades.

4.4 Mitjançant l'acceptació d'aquestes condicions, l'usuari consent expressament la cessió o comunicació de les dades incloses en el fitxer referit en l'apartat 4.1.

4.5 L'empresa es compromet, en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat ia utilitzar-los d' acord amb la finalitat del fitxer.

V. Propietat intel·lectual i industrial. Prohibició d'hiperenllaços

5.1 Tots els continguts que es mostren en el Portal i en especial, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de l'empresa o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió al portal.

5.2 En cap cas s'entendrà que es concedeix cap llicència o s'efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d'aquests drets ni es confereix cap dret, i especialment, d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de l'empresa o dels titulars corresponents.

VI. Responsabilitat de l'empresa

6.1 L'empresa, únicament respondrà dels danys que l'usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització del Portal quan aquests danys siguin imputables a una actuació dolosa de la mateixa.

6.2 L'empresa no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu.

6.3 L'empresa no controla, amb caràcter general, la utilització que els Usuaris fan del Servei .

VII . Obligacions de l'usuari

7.1 Amb caràcter general l'Usuari s'obliga al compliment de les presents Condicions Generals.

VIII. Comunicacions

Als efectes de les presents Condicions Generals, i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre l'empresa i l'Usuari, aquests hauran de dirigir al Servei d'Atenció al Client mitjançant correu electrònic.

IX. Legislació aplicable. Arbitratge

9.1 El present contracte es regirà per la legislació espanyola, que serà d'aplicació en el no disposat en aquest contracte en matèria d'interpretació, validesa i execució.

9.2 En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o reclamació entre les parts en relació amb el compliment o el contingut de les presents Condicions Generals, les parts negociaran de bona fe per intentar resoldre tal discrepància o reclamació dins del termini màxim d'un (1) mes contat a partir de la data en què qualsevol d'elles notifiqui formalment a l'altra que ha sorgit la discrepància o notifiqui la reclamació.
CONDICIONS GENERALS DE VENDA VENDING

1.- DOCUMENTACIÓ OFICIAL

A continuació els hi detallem la Legislació vigent, la qual es considera d’obligat compliment a totes les empreses operadores de vending.

* Real Decret 2207/1995, de 28 de Desembre, per el que s’estableix les normes d’higiene alimentaria relativa als productes alimenticis. NÚMERO DE REGISTRE SANITARI D’INDÚSTRIA I PRODUCTES ALIMENTARIS DE CATALUNYA (40.07983/CAT)

* Real Decret 202/2000, de 11 de Febrer, per el que s’estableix les normes relatives als Manipuladors d’Aliments TOTS ELS OPERARIS I MECÀNICS DE VENDING DE LA NOSTRA EMPRESA POSEEIXEN EL CARNET DE MANIPULADORS D’ALIMENTS EXPEDIT PER L’EMPRESA GESTIÓN E HIGIENE ALIMENTARIA.

* Real Decret 2207/1995 i Real Decret 3484/2000, que estableix l’obligatorietat de la Implantació del Sistema d’ anàlisis de Perills i Punts de Control Crítics (APPCC) en les empreses del sector de l’alimentació.

TENIM ELABORAT EL PLA DE PERILLS I PUNTS CRÍTICS(APPCC) MITJANÇANT L’EMPRESA GESTIÓ E HIGIENE ALIMENTARIA.

* Contracte amb LA SOCIETAT DE PREVENCIÓ ASEPEYO, i amb el contracte número 4301-046613-12-011-231, LA PREVENCIÓ TÈCNICA I VIGILANCIA DE LA SALUT de la nostra empresa.

* LA SOCIETAT DE PREVENCIÓ ASEPEYO, i en relació amb el contracte número 4301-046613-12-011-231 signat amb la nostra empresa, HA ELABORAT EL NOSTRE PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.

* AUTOMATIC TARRACO, S.A. està donat d’alta a l’IAE (Impost Activitats Econòmiques) amb el número 840101754320.

* Totes les empreses operadores de Vending han de pertànyer a un sistema integrat de Residus. AUTOMATIC TARRACO ES EL CLIENT No. 12449 DE LA EMPRESA ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A., que es dedica a reciclar productes de plàstic (gots i paletines).

* Contracte d’una pòlissa de Responsabilitat Civil amb el nº 0012461299, per un import de 1.500.000,00.-€, mitjançant la ACV.

* AUTOMATIC TARRACO, S.A. col·labora amb l’empresa SETEM per la promoció del consum de cafè solidari (comerç just) en les màquines automàtiques.

* En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), els informem que totes les dades de caràcter personal que ens hagin facilitat, passaran a formar part d’un fitxer propietat d’ AUTOMATIC TARRACO, S.A. amb la finalitat de poder portar a bon port totes les funcions i accions derivades de la nostra relació comercial. Així mateix, els informem que poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a AUTOMATIC TARRACO, S.A., P.I. Riu-Clar C/ Coure Parcel·la 143 naus 8-9 i 10 43006 de Tarragona. Dit escrit haurà d’anar acompanyat d’una fotocòpia del DNI. o Passaport i en els casos de representació s’acompanyarà fotocòpia del document que acrediti dita representació.

Aquest lloc web utilitza cookies perquè tingueu la millor experiència d'usuari. si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostrapolítica de cookies, punxi l'enllaç per a més informació.

ACCEPTAR
Aviso de cookies